Tít và mít tập 4

chuyến đi căm trai cảu trường là một câu chuyện hai hước của nhóm tít và mít, nhóm tít được giao nhiêm vụ dự căn lêu của nhóm mình , vói tính cách nghịch ngơm và thông minh tít và mít đã chọn một chuồng trâu làm ngay lều trai của mình, khi thầy kiêm tra mới phát hiện có trâu ở trong lều trai :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *